MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Przetargi zakończone
Wykaz nieruchomosci
Przetargi aktualne
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
INTERPELACJE I ZAPYTANIA
GOSPODARKA
KULTURA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
RAPORTY
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020R
NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ W 2021 ROKU (NSP 2021)
Pozytek publiczny
Deklaracja dostępności
Nieodpłata Pomoc Prawna
     Przetargi aktualne Drukuj... 

Zapytanie ofertowe

Osoba publikująca: Admin
Data publikacji: 2009-07-30

 Nazwa pozycji Data
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rokietnica w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 2020-02-04
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2020 sporządzony na podstawie art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. prawo zamówień publicznych ( Dz.U.Z. 2019 R. POZ.1843) 2020-01-24
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2020-01-14
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rokietnica w roku 2020. 2019-11-28
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. 2019-11-28
Przebudowa drogi działka nr 497/4 w miejscowości Tuligłowy 2019-10-28
Zimowe utrzymanie dróg 2019-10-25
Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2019-09-18
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Rokietnica przeznaczonych do najmu i sprzedaży. 2019-09-17
Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tapin. 2019-09-12
Przebudowa drogi gminnej nr 111751R od km 0+970,00 do km 1+795,00 2019-09-11
Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych 2019-08-12
Przebudowa drogi, działka nr 2306 - budowa chodnika w miejscowości Czelatyce 2019-06-06
Przebudowa drogi-budowa chodnika w miejscowości Rokietnica 2019-02-22
Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019r. 2019-02-19
Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów szkół z terenu gminy Rokietnica w roku 2019 2019-02-06
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rokietnica w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2019-02-06
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rokietnica w ramach projektu „OZE na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Rokietnica” 2018-12-05
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. "Dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Rokietnica do ośrodka/szkoły celem realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku 2019" 2018-12-03
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Rokietnica 2018-11-14
Odnowa Centrum wsi Rokietnica Wola - budowa parkingu działka nr 1543/2 2018-10-24
Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2018/2019 2018-10-19
Dostawa 500 ton kruszywa łamanego frakcji 0-63mm na teren Gminy Rokietnica 2018-10-03
Wykaz nieruchomości 2018-10-02
Dostawa 800szt. płyty ażurowej i 480szt. korytek ściekowych 2018-09-18
Dostawa 1200 ton kruszywa łamenego (600 ton frakcji 0-63 mm i 600 ton frakcji 0-31,5 mm) na terenie Gminy Rokietnica 2018-09-10
Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rokietnica działka nr 1262/2 2018-08-13
Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Tuligłowy dz. nr 497/4 2018-07-04
Przetarg na najem nieruchomości 2018-05-29
Dostawa 1000 ton kruszywa łamanego frakcji 0-63 mm na teren Gminy Rokietnica 2018-04-25
Wykaz nieruchomości 2018-04-18
Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018r. 2018-04-17
,,Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla Gminy Rokietnica’’ 2018-04-12
Budowa chodnika w miejscowości Czelatyce działka nr 2305 2018-04-12
Przetarg na dzierżawę nieruchomości 2018-03-13
Budowa chodnika w miejscowości Czelatyce działka nr 2306 2018-03-12
Przebudowa drogi w miejscowości Czelatyce i Rokietnica 2018-02-23
Budowa chodnika w miejscowości Rokietnica /koła Mleczarni/ 2018-02-23
Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów z terenu gminy Rokietnica w roku 2018 2018-02-09
Zapytanie ofertowe dotyczące oszacowania wartości zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro 2020-01-17
Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 2020-04-07
I PRZETARG NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI 2020-04-28
Przebudowa drogi gminnej nr 111751R od km 2+248 do km 3+238 2020-05-25
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Rokietnica , przeznaczonych do sprzedaży 2020-06-16
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rokietnica w roku 2020 2020-06-25
Zapytanie ofertowe 2020-07-27
Zapytanie ofertowe- remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych 2020-08-11
Okno kultury-modernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Rokietnicy 2020-08-20
Zaproszenie do złożenia oferty "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rokietnica" 2020-08-21
Gmina Rokietnica: Dzienny dom Senior + - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Czelatyce Ogłoszenie o zamówieniu- Roboty budowlane 2020-09-01
Okno kultury-modernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Rokietnicy 2020-09-11
Ogłoszenie o zamówieniu- Zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich 2020-10-05
Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu dróg wewnętrznych na terenie Gminy Rokietnica 2020-10-08
Zimowe utrzymanie dróg 2020-10-19
Ogłoszenie o zamówieniu- Zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich 2020-10-22
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Rokietnica -Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy 2020-11-10
Zapytanie ofertowe - ""Dostawa wyposażenia placówki Senior +"" 2020-11-16
Wójt Gminy Rokietnica ogłasza I przetarg (ustny) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rokietnica 2020-11-17
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rokietnica w okresie od 01.01.2021r do 31.12.2021r. 2020-11-20
Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rokietnicy Woli 2020-11-23
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. "Dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Rokietnica do ośrodka/szkoły celem realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku 2021" 2020-12-02
Zapytanie cenowe - Przygotowanie, wydawanie i dostawa posiłków dla uczniów szkół z terenu gminy Rokietnica w roku 2021. 2021-02-04
Wójt Gminy Rokietnica ogłasza I przetarg (ustny) ograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rokietnica 2021-03-23
Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków wraz z kompostownią dla Gminy Rokietnica 2021-04-20
Zapytanie ofertowe o wykonanie usługi o wartości przekraczającej kwotę 30 000 zł netto i mniejszej niż 130 000 zł netto na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Gminie Rokietnica 2021-05-12
Przebudowa drogi gminnej nr. 11753R w miejscowości Rokietnica od km 0+000 do km 0+990 2021-05-31
Remont dróg wewnętrznych: działka nr 968 w miejscowości Rokietnica , działka nr 178 w miejscowości Tuligłowy 2021-06-21
Utwardzenie parkingu przy drodze w miejscowości Rokietnica (koło szkoły) oraz wykonanie zatoki autobusowej w miejscowości Czelatyce 2021-06-30
Zapytanie ofertowe o dokonanie dostawy /usługi, roboty budowlane/ o wartości przekraczającej kwotę 30 000zł netto i mniejszej niż 130 000zł netto (Odnowienie zbiorowej mogiły wojennej etap II) 2021-07-06
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej nr 111753R w miejscowości Rokietnica - budowa chodnika 2021-07-08
Zapytanie ofertowe remont dróg 2021-07-13
Ogłoszenie o II przetargu na dzierżawę nieruchomości 2021-08-10
Utwardzenie parkingu przy drodze w miejscowości Rokietnica (koło szkoły) 2021-08-11
Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych 2021-08-11
Wykonanie zatoki autobusowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Czelatyce 2021-08-11
Zaproszenie do złożenia oferty ""Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rokietnica"" 2021-08-25
Zimowe utrzymanie dróg 2021-11-03
Zapytanie ofertowe o dokonanie dostawy/usługi,roboty budowlane/o wartości przekraczającej kwotę 30 000zł netto i mniejszej niż 130 000zł netto 2021-11-05
Zapytanie ofertowe o dokonanie dostawy/ usług, roboty budowlane/ o wartości przekraczającej kwotę 30 000zł netto i mniejszej niż 130 000zł netto. Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Tuligłowy 2021-11-17
Ogłoszenie o zamówieniu Usługi. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rokietnica w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. 2021-12-07
Zapytanie ofertowe o dokonanie dostawy/usługi, roboty budowlane/ o wartości przekraczającej kwotę 30 000 zł netto i mniejszej niż 130 000 zł netto 2022-02-01
Ogłoszenie o przetargu 2022-02-01
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rokietnica w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 2022-02-09
Przetarg na dzierżawę nieruchomości 2022-02-15
Przebudowa drogi wewnętrznej działek nr 3149 w miejscowości Rokietnica - budowa chodnika 2022-03-17
Remont drogi działka ewid.nr 3040, 2109 Rokietnica- Czelatyce w km 0+000 - 1+035 i w km 1+060 - 2+055 2022-04-06
Rozbudowa i modernizacja gminnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z ujęciem wody oraz oczyszczalnią ścieków. 2022-04-25
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości 2022-04-26
Ogłoszenie o zamówieniu - Wymiana opraw oświetlenia drogowego na LED na terenie Gminy Rokietnica. 2022-05-17
Zapytanie ofertowe- Remont parkingu. 2022-05-20
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane- Rozbudowa i modernizacja gminnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z ujęciem wody oraz oczyszczalnią ścieków 2022-06-10
Zapytanie ofertowe o dokonanie /usługi, roboty budowlane/o wartości przekraczającej kwotę 30 000zł netto i mniejszej niż 130 000zł netto - Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Tapinie 2022-07-05
Zapytanie ofertowe-Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rokietnica 2022-07-08
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy 2022-07-12
Zapytanie ofertowe - Remont nawierzchni parkingu w miejscowości Tuligłowy 2022-07-14
Zapytanie ofertowe - o wykonanie usługi o wartości przekraczającej kwotę 30 000zł netto i mniejszej niż 130 000zł netto - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 2022-07-19
„Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych 2022-07-28
Remont nawierzchni parkingu dz. nr 441 w miejscowości Tuligłowy 2022-09-05
Zimowe utrzymanie dróg 2022-11-07
Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych w projekcie Cyfrowa Gmina w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia 2022-11-09
Przetarg na sprzedaż nieruchomości 2022-11-16
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Rokietnica 2022-11-28
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rokietnica w okresie od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. 2022-12-09
Konkurs ofert na realizację zadania Gminy Rokietnica w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023r. 2023-02-07
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Modernizacja kompleksu sportowego w Rokietnicy 2023-03-15
Dostawa sprzetu i oprogramowania IT w ramach Cyfrowa Gmina 2023-03-22
Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego w miejscowości Tuligłowy 2023-05-10
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rokietnica w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 2023-05-17
Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 3075 w km 0+000 - 0+327 2023-05-17
Przebudowa i remont dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych położonych na terenie Gminy Rokietnica 2023-08-23     
WAŻNE TELEFONY
SPRZEDAŻ DREWNA
REDAKCJA
STATYSTYKA
SZUKAJ