MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
GOSPODARKA
KULTURA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
     Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Drukuj... 

RG – 2222 / 2 / 10

                                                                                            Rokietnica, 2010-05-19

 

                                                            Strony wg rozdzielnika

Ulica

Kod, Miejscowość

 

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG - 2222/2/10. Nazwa zadania: Budowa ogrodzeń wokół boisk sportowych w Rokietnicy.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

ARTISPOL mgr inż. Sebastian Żak

 adres wykonawcy –  Pekinie 352, 37-511 W. Pełkińska

 

Uzasadnienie wyboru: oferent spełnił warunki przetargu i złożył najkorzystniejszą ofertę

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do 28.05.2010.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

 

Lp.: 1

Nazwa wykonawcy:   Zakład Produkcyjno-Handlowy „SIATEX” Artur Fret

Adres Wykonawcy:    ul. Lipska 63, 32-400 Zamość

Cena oferty brutto:      77 139, 58 zł.

Liczba pkt. w kryterium cena:  73,29

 

Lp.:  2

Nazwa wykonawcy:     KONET, Jacek Zajdowski

Adres Wykonawcy:      ul. Traugutta 15 B/10, 37-200 Dzierzgoń

Cena oferty brutto:       91 353,04 zł.

Liczba pkt. w kryterium cena: 61,89

 

Lp.:  3

Nazwa wykonawcy:    Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowo-Usługowa „KAMIL”,

Kamil Gawliński

Adres Wykonawcy:     ul. Mickiewicza 43, Cięcina , 35-350 Węgierska Górka

Cena oferty brutto:      67 870,46 zł.

Liczba pkt. w kryterium cena:  83,30

 

Lp.: 4

Nazwa wykonawcy:     „EUROBUD” Spółka z o.o.

Adres Wykonawcy:       Bystrowice 164, 37- 565 Roźwienica, 

Cena oferty brutto:         87 346,39 zł.

Liczba pkt. w kryterium cena:  64,73

 

Lp.: 5

Nazwa wykonawcy:    DEKOR Sławomir Rudnicki

Adres Wykonawcy:     ul. Świętojańska 19,  35-304 Rzeszów

Cena oferty brutto:      78  750,22 zł.

Liczba pkt. w kryterium cena:  71,79

 

Lp.: 6

Nazwa wykonawcy:     ARTIPOL, Sebastian Żak 

Adres Wykonawcy:      Pekinie 352, 37-511 W. Pełkińska

Cena oferty brutto:        56 536,61 zł.

Liczba pkt. w kryterium cena: 100

 

Lp.: 7

Nazwa wykonawcy:   BUDOWLANI  SPÓŁKA Z  O. O.

Adres Wykonawcy:    37-561  Chłopice 190 E

Cena oferty brutto:      66 896,55 zł.

Liczba pkt. w kryterium cena:  88,48

 

Lp.: 8

Nazwa wykonawcy:    Firma Handlowo-Usługowa  EXPRET BUD

Adres Wykonawcy:     ul. Grodzka 16 A/2 , 37-500 Jarosław

Cena oferty brutto:      65 240, 23 zł.

Liczba pkt. w kryterium cena:  86,66

 

[o]  2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 [ ]  2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty / ofert:

 

[o]  3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 [ ]  3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o wykluczeniu z udziału w postępowaniu wykonawców / wykonawcy:

 

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  [x]  po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)         wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)         odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)         niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)         zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

 

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

 

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm)

 

 

 

 

 

 

____________________________________

 

Bożena Gmyrek - Wójt Gminy Rokietnica

 Osoba publikująca: Admin
Data publikacji: 2010-05-19     
WAŻNE TELEFONY
SPRZEDAŻ DREWNA
REDAKCJA
STATYSTYKA
SZUKAJ