MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
GOSPODARKA
KULTURA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
     Budowa ogrodzenia wokół boisk sportowych w Rokietnicy Drukuj... 

RG-2222/ 2 /2010

 

Gmina Rokietnica

37 – 562 Rokietnica 682

Tel./fax. 16 / 622 13 91

www.rokietnica.itl.pl/bip/

Adres e-mail: ugrokietnica@poczta.onet.pl

Godziny urzędowania: pn. - pt. : od godz. 700 do godz. 1500

 

                                                                                         

                         WÓJT  GMINY  ROKIETNICA                                                    

               OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA ROBOTY BUDOWLANE   

               w trybie art.39 ustawy z  29.01.2004  p. z. p.  (o wartości  mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art.11 ust.8 u z p.)

                                                        

1.    - na zadania   „Budowa ogrodzenie wokół boisk sportowych  w Rokietnicy”

                                                                      

2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień  C P V:   45.21.22.90-5

 

3.  Przedmiotem zamówienia:

·         rozebranie starego ogrodzenia  = 240,00 m2

·         wykonanie  ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych o wys. 3,00 m = 254,00 m2

·         j. w. lecz o wysokości  4,00 m  =  610,00 m2

·         wykonanie furtki z siatki w ramach z kształtowników (2 szt) =  4,40m2

·         montaż cokołów prefabrykowanych o dł. 2,75 mb na podsypce z piasku =   220,00 mb

·         montaż pustaków ogrodzeniowych 25x25x25 =  84 szt

·         wykonanie słupków ze stali kształtowej fi 60x3mm malowanych 3x / farbą podkładową + chlorokauczuk/ o dł. 4,0m = 30 szt.

·         j. w. lecz dł. 5,0 m = 55 szt.

·         j. w. lecz podpórek o dł. 4,5 m  = 20 szt.

·         roboty towarzyszące.

 

4.Wymagany termin wykonania zamówienia:   trzy miesiące.

5. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w:

   siedzibie zamawiającego:    Urzędzie Gminy Rokietnica - pokój nr 15

6. Oferty należy składać do dnia 2010-05-10 do godz. 1030                                                                                        

      w siedzibie zamawiającego:  Gmina Rokietnica,  I piętro – sekretariat

7. W ofercie należy podać cenę brutto wraz z podatkiem VAT.

8. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 2010-05-10 o godz. 1100                                                               

   w siedzibie zamawiającego:     Gmina Rokietnica, sala narad II p.

9. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia jest spełnienie

warunków z art. 22 ust. 1 i art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych:

 

 

 

 

Rokietnica  22.05.2010 r.                                                 Wójt Gminy Rokietnica

                                                                                        mgr inż. Bożena Gmyrek      

Osoba publikująca: Admin
Data publikacji: 2010-04-22Załączniki:

 1. Specyfikacja
 2. Kosztorys
 3. Oferta
 4. Umowa
 5. Wyjaśnienia treści SIWZ
 6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

     
WAŻNE TELEFONY
SPRZEDAŻ DREWNA
REDAKCJA
STATYSTYKA
SZUKAJ