MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
GOSPODARKA
KULTURA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
     przetarg nieograniczony na zakup ciągnika rolniczego Drukuj... 

O G Ł O S Z E N I E
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 14 000 EURO

 

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Rokietnica

37-562 Rokietnica

tel. 0-16 6221378 , fax 0-16 6221391

e-mail: ug_rokietnica@wp.pl

www.rokietnica_ug.republika.pl

 

2. Określenie trybu zamówienia:

 

Przetarg nieograniczony na: ,, zakup nowego ciągnika rolniczego o mocy

81 KM z napędem 4x4”.

 

3. Adres strony internetowej, na której będzie dostępna Specyfikacja Istotnych    

    Warunków  Zamówienia  - ww.rokietnica_ug.republika.pl

4. Przedmiot zamówienia:


-  zakup ciągnika rolniczego o mocy 81 KM z napędem 4x4

   (CPV: 16.71.00.00  -Ciągniki rolnicze

 

5.Oferty należy składać  do dnia 31 lipca  2009 do godz.1000

   w budynku Urzędu  Gminy Rokietnica  37-562 Rokietnica woj.podkarpackie

   (pok.nr 2-sekretariat) lub listownie na adres Urzędu  Gminy Rokietnica

   37- 562 Rokietnica woj.podkarparpackie

 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych  i        

    częściowych

 

7.Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31 lipca  2009 do godz.1015 w budynku  

 

    Urzędu  Gminy Rokietnica ( sala narad ) 

 

 

8. Wymagany termin wykonania zamówienia: 30 sierpnia 2009 r.

 

9. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Witold Szajny

    Kontakt telefoniczny-016 62213 78 , Fax. 016 6221391  lub przez pocztę   

    elektroniczną : ug_rokietnica@wp.pl

 

10.Kryteria oceny ofert : Cena- 100%

 Osoba publikująca: Admin
Data publikacji: 2009-07-30     
WAŻNE TELEFONY
SPRZEDAŻ DREWNA
REDAKCJA
STATYSTYKA
SZUKAJ