MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
GOSPODARKA
KULTURA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nr pozycji 98
Nazwa pozycji ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH ORAZ ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH SELEKTYWNIE ZBIERANYCH Z TERENU GMINY ROKIETNICA OD DNIA 1.01.2017R. DO DNIA 31.12.2019R.
Opis ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH ORAZ ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH SELEKTYWNIE ZBIERANYCH Z TERENU GMINY ROKIETNICA OD DNIA 1.01.2017R. DO DNIA 31.12.2019R.
Data publikacji 2016-11-17
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 4. Formularz oferty
 5. Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
 6. Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
 7. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia
 8. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
 9. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
 10. Projekt umowy
 11. Informacja o treści złożonych ofert
 12. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 13. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Osoba, która stworzyła pozycje:   Admin 
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 


     
WAŻNE TELEFONY
SPRZEDAŻ DREWNA
REDAKCJA
STATYSTYKA
SZUKAJ