MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
Wójt
Sekretarz
Sprawozdania Rb za 2017 rok
Sprawozdania Rb za 2018 rok
Skarbnik
Sprawozdania Rb za 2016 rok
Sprawozdania Rb za 2015 rok
Sprawozdania Rb za 2014 rok
Sprawozdania Rb za 2013 rok
Sprawozdania Rb za 2012 rok
Sprawozdania Rb za 2011 rok
Sprawozdania Rb za 2010 rok
Sprawozdania Rb za 2009 rok
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
GOSPODARKA
KULTURA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
     Sekretarz Drukuj... 

mgr Władysław Skupień – Sekretarz Gminy Rokietnica


1.       Sekretarz Gminy zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu, pełni funkcję zastępcy Kierownika Urzędu.

2.       Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

·         sprawy związane z akcją wyborczą,

·         prowadzenie ewidencji zarządzeń Wójta,

·         prowadzenie spraw związanych z wyborami do Sejmu, Senatu, Prezydenta, Samorządu Gminnego, Izb Rolniczych i Referendum,

·         prowadzenie ewidencji zgłoszonych przez Organizacje Społeczne zawiadomień

      o organizowanych zabawach publicznych,

·         wydawanie zezwoleń na organizowanie zgromadzeń,

·         zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działania Urzędu Gminy z obowiązującymi przepisami prawa,

·         organizowanie pracy Urzędu Gminy i koordynowanie działań poszczególnych samodzielnych stanowisk pracy,

·         nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

·         nadzorowanie nad organizowaniem współpracy z sołtysami i jednostkami samorządu gminnego,

·         wydawanie wszelkich poświadczeń urzędowych,

·         przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie określonej prawem,

·         opracowanie statutu i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu oraz kontrola postanowień w nim zawartych,

·         organizacja i koordynacja kontroli wewnętrznej i zewnętrznej,

·         nadzór nad prowadzeniem BIP-u,

·         sporządzanie testamentów,

·         prowadzenie spraw dotyczących ochrony danych osobowych,

·         prowadzenie dokumentacji związanych z zatrudnieniem bezrobotnych,

·         zapewnienie zgodności działania Urzędu z przepisami prawa, obsługa prawna Urzędu,

·         prowadzenie spraw osobowych pracowników,

·         BHP w Urzędzie,

·         pełnienie funkcji pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych oraz realizacja zadań z tego zakresu,

·         podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach i kursach oraz zapoznawanie się z aktami prawnymi,

·         prowadzenie teczek spraw na podstawie rzeczowego wykazu akt i przydziału według w/w zakresu czynności,

·         przygotowanie i zdanie akt do archiwum zakładowego po okresie wykorzystania ich na stanowisku pracy,

·         wykonywanie zadań i obowiązków dotyczących spraw finansowych na podstawie art.53 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) objętych w zakresie czynności wraz z odpowiedzialnością za ich wykonanie.

·         wykonywanie innych prac nie wymienionych w zakresie, a zleconych przez Wójta.Osoba publikująca: Admin
Data publikacji: 2008-11-14     
WAŻNE TELEFONY
SPRZEDAŻ DREWNA
REDAKCJA
STATYSTYKA
SZUKAJ