MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
Wójt
Sekretarz
Sprawozdania Rb za 2017 rok
Sprawozdania Rb za 2018 rok
Skarbnik
Sprawozdania Rb za 2016 rok
Sprawozdania Rb za 2015 rok
Sprawozdania Rb za 2014 rok
Sprawozdania Rb za 2013 rok
Sprawozdania Rb za 2012 rok
Sprawozdania Rb za 2011 rok
Sprawozdania Rb za 2010 rok
Sprawozdania Rb za 2009 rok
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
GOSPODARKA
KULTURA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
     Skarbnik Drukuj... 

mgr Magdalena Skupień-Jurkiewicz – Skarbnik Gminy Rokietnica

 

Do zadań Skarbnika, który pełni jednocześnie funkcję kierownika referatu finansowego należy w szczególności:

1.       Kierowanie działalnością referatu zgodnie z wytycznymi Wójta i zadaniami stojącymi przed referatem.

2.       Nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań, załatwianiem spraw przez pracowników referatu.

3.       Informowanie Wójta lub Sekretarza o stanie wykonywania zadań oraz potrzebach związanych z funkcjonowaniem referatu.

4.       Opracowanie szczegółowego zakresu czynności dla pracowników zatrudnionych w referacie finansów.

5.       Współpraca z Komisjami Rady Gminy.

6.       Opracowanie projektów budżetu Gminy.

7.       Opracowywanie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu oraz zatrudniania i funduszu wynagrodzeń jednostek sfery budżetowej.

8.       Kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych.

9.       Dekretacja dokumentów.

10.    Wykonywanie budżetu i organizowanie gospodarki finansowej dla budżetu.

11.    Opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu.

12.    Opracowywanie rocznych planów finansowych z zakresu zadań zleconych do Urzędu Wojewódzkiego.

13.    Przeprowadzenie kontroli wewnętrznej oraz sprawowanie nadzoru i przeprowadzanie kontroli zarządczej w podległych jednostkach sfery budżetowej.

14.    Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym, Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim oraz Bankiem wykonującym obsługę kasową.

15.    Przygotowywanie Projektów aktów prawnych wydawanych przez Wójta Gminy oraz uchwał z zakresu finansów wnoszonych pod obrady Rady Gminy.

16.    Opracowywanie projektów zarządzeń i uchwał dotyczących zmian w budżecie i w działalności pozabudżetowej.

17.    Opracowywanie półrocznej informacji o realizacji budżetu oraz rocznego opisowego sprawozdania w tym zakresie.

18.    Prowadzenie urządzeń księgowych:                                  

                - Funduszu Ochrony Środowiska                                                

    - Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

19.    Sporządzanie bilansów:  - nadzór nad ewidencją środków trwałych oraz sporządzanie sprawozdań o ruchu środków trwałych i ich umorzeniu

20.    Sporządzanie projektu planu finansowego dla kultury oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie.

21.    Podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowej poprzez udział w szkoleniach i konkursach oraz zapoznawanie się na bieżąco z aktami prawa.

22.    Bezpośredni nadzór nad pracownikami w zakresie wszystkich obowiązujących procedur dotyczących spraw finansowych oraz wydawanie w tym zakresie określonych zaleceń.

23.    Prowadzenie teczek spraw na podstawie rzeczowego wykazu akt i przydziału według w/w z zakresu czynności.

24.    Przygotowanie i zdanie akt do archiwum zakładowego po okresie wykorzystania ich na stanowisku pracy.

25.    Wykonywanie zadań i obowiązków dotyczących spraw finansowych na podstawie art.53 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) objętych w zakresie czynności wraz z odpowiedzialnością za ich wykonanie.

26.    Wykonywanie innych spraw zleconych przez przełożonych.Osoba publikująca: Admin
Data publikacji: 2008-11-14     
WAŻNE TELEFONY
SPRZEDAŻ DREWNA
REDAKCJA
STATYSTYKA
SZUKAJ