MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
GOSPODARKA
KULTURA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
     Przetarg nieograniczony na: ,,Dostawę lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuligłowy”. Drukuj... 

O G Ł O S Z E N I E
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 14 000 EURO

 

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Ochotnicza Straż Pożarna w Tuligłowach

37-562 Rokietnica

tel. 0-16 6221378 , fax 0-16 6221391

e-mail: ug_rokietnica@wp.pl

www.rokietnica.mky.pl

BIP: www.rokietnica.itl.pl/bip

2. Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony na: ,,Dostawę lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuligłowy”.

3. Adres strony internetowej, na której będzie dostępna Specyfikacja Istotnych Warunków   Zamówienia  -  rokietnica.itl.pl/bip

4. Przedmiot zamówienia:

- Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego (kod CPV 34144210-3)

5.Oferty należy składać  do dnia  20 września  2012 do godz.1100

   w budynku Urzędu  Gminy Rokietnica  37-562 Rokietnica woj.podkarpackie

   (sekretariat) lub listownie na adres Urzędu  Gminy Rokietnica

   37- 562 Rokietnica woj.podkarparpackie

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych  i częściowych

7.Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20 września   2012 do godz.1200 w budynku Urzędu  Gminy Rokietnica ( sala narad ) 

8. Wymagany termin wykonania zamówienia do dnia :31 października  2012 r.

9. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Witold Szajny Kontakt telefoniczny-016 62213 78 , Fax. 016 6221391  lub przez pocztę elektroniczną : ug_rokietnica@wp.pl

10.Kryteria oceny ofert : Cena- 100%

11. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 343068. Data zamieszczenia 12.09.2012 r.


Rokietnica 2012.09.12Osoba publikująca: Admin
Data publikacji: 2012-09-12Załączniki:

 1. SIWZ
 2. Wymagania sprzętowe i warunki techniczne
 3. Formularz ofertowy
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków art.22 ust.1 ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
 5. Wykaz wykonywanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat
 6. Projekt umowy
 7. Powiadomienie o wyborze oferty

     
WAŻNE TELEFONY
SPRZEDAŻ DREWNA
REDAKCJA
STATYSTYKA
SZUKAJ