MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
GOSPODARKA
KULTURA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
     „ Budowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z wewnętrzną instalacją gazową, instalacjami wod-kan., robotami budowlanymi, w budynku Świetlica miejscowości Rokietnica sołectwo Wola”. Drukuj... 

Znak sprawy RG.7013.4.12.KW                                                Rokietnica 04.09.2012r.

 

ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA  OFERTOWY

 

1. Zamawiający :  Gmina Rokietnica   ,   37-562 Rokietnica 682,      tel./ fax. : 16 622 13 91, 

                               osoba prowadząca:   Wiesław Kość

 

2. Przedmiot zamówienia : w związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podst. art. 4, pkt. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164 poz. 1163 z zm.) o wartości netto poniżej 14 000 € proszę o złożenie oferty na:

„ Budowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z wewnętrzną instalacją gazową, instalacjami wod-kan., robotami budowlanymi, w budynku Świetlica miejscowości Rokietnica sołectwo Wola”.

1. Instalacja c.o.- kpl. 1

2. Wewnętrzna instalacja gazowa - kpl. 1

3. Instalacja wod-kan.- kpl. 1

4. Instalacja wentylacji - kpl. 1

5. Roboty budowlane - kpl. 1

3. Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe.

4. Termin wykonania : 30 dni

5. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu i przekazać do zamawiającego w formie pisemnej, lub faxem , w terminie do dnia: 20.09.2012, godz. 1130 w sekretariacie Urzędu Gminy.

6. Prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi w dniu:  20.09.2012

7. Podstawą wyboru oferty będzie kryterium:

    - cena                                               : max ilość    100 pkt.

8. Oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie/faxem o dokonanym wyborze.

9. Wykonawca który złoży najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie do 5 dni od daty otrzymania informacji.

 

                                                     Wójt Gminy Rokietnica

                             Bożena Gmyrek

 

 

W załączeniu – formularz ofert             Osoba publikująca: Admin
Data publikacji: 2012-09-04Załączniki:

 1. Formularz ofert
 2. Przedmiar robót

     
WAŻNE TELEFONY
SPRZEDAŻ DREWNA
REDAKCJA
STATYSTYKA
SZUKAJ