MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
GOSPODARKA
KULTURA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
     Remont dróg w miejscowości Rokietnica Drukuj... 

Rokietnica, dnia, 2012-06-20

RG.7013.15.12

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.7013.15.12. Nazwa zadania: Remont dróg w miejscowości:

I.             Rokietnica "na hektary" (dz. nr 1044/53) od km 0+000 do km 0+250,

II.                Tuligłowy "do Pisia" (dz. nr 1321, 1408) od km 0+000 do km 0+650

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm) Gmina Rokietnica zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego: Gmina Rokietnica

Adres zamawiającego: Rokietnica 682

Kod Miejscowość: 37-562 Rokietnica

Telefon: 016 622 13 91

Faks: 016 622 13 91

adres strony internetowej: www.rokietnica.itl.pl/bip/

adres poczty elektronicznej: ug_rokietnica@wp.pl

Godziny urzędowania: 7:00 - 15:00

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.rokietnica.itl.pl/bip/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy w Rokietnicy, pok. nr 24 ). Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Zakres prac obejmuje:

I.                   Rokietnica "na hektary" (dz. nr 1044/53) od km 0+000 do km 0+250

  1. Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego km 0+000 - 0+250, szer. 4,00 m w ilości 1000,0 m2.
  2. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego- tłucznia kamiennego w-wa górna grubość po zagęszczeniu 15 cm szer. 3,10 m w km 0+000-0+250 w ilości 799,15 m2.
  3. Wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej, 0-16 mm, st. III dla KR 1-2, średnia grubość w-wy po zagęszczeniu 4 cm, km 0+000 - 0+250, szer. 3,05 m w ilości 786,83 m2.
  4. Wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej, 0-12,8 mm, st. III dla KR1-2, grubość w-wy po zagęszczeniu 3 cm km 0+000 - 0+250, szer. 3,00 m w ilości 774,50 m2.
  5. Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm obustronnie w km 0+000-0+250, szer. 0,50 m, gr. 15 cm w ilości 37,50 m3.

 

II.                Tuligłowy "do Pisia" (dz. nr 1321, 1408) od km 0+000 do km 0+650

1.      Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego km 0+000 - 0+650, szer. 4,00 m w ilości 2600,00 m2.

2.      Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego w-wa górna, grubość po zagęszczeniu 15 cm szer. 3,20 m w km 0+000 - 0+650 w ilości 2107,20 m2.

3.      Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego- tłucznia kamiennego w-wa górna grubość po zagęszczeniu 15 cm szer. 3,10 m w km 0+000- 0+650 w ilości 2042,60 m2.

4.      Wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej, 0-16 mm, st. III dla KR 1-2, średnia grubość w-wy po zagęszczeniu 4 cm, km 0+000 - 0+650, szer. 3,05 m w ilości 2010,30 m2.

5.      Wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej, 0-12,8 mm, st. III dla KR1-2, grubość w-wy po zagęszczeniu 3 cm km 0+000 - 0+650, szer. 3,00 m w ilości 1978,00 m2.

6.      Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm obustronnie w km 0+000 -0+650, szer. 0,50 m, gr. 25 cm w ilości 162,50 m3.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

45233000-9

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

60 dni od daty podpisania umowy

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)         posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2)         posiadania wiedzy i doświadczenia,

Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę  realizacji co najmniej trzech robót budowlanych okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

uszczegółowienie - opis wymaganego doświadczenia dla wykonawców

3)         dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4)         sytuacji ekonomicznej i finansowej,

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp.      Nazwa kryterium        Waga  

1                  CENA               100 % 

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2012-07-05 do godz. 09:30

w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy w Rokietnicy

Rokietnica 682

37-562 Rokietnica

/sekretariat/

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2012-07-05, o godz. 10:00

w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy w Rokietnicy

Rokietnica 682

37-562 Rokietnica

/sala narad/                   

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Nie dotyczy

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

XVII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 211984. Data zamieszczenia 20.06.2012 r.

                                              

                                                             Bożena Gmyrek

                                                      Wójt Gminy RokietnicaOsoba publikująca: Admin
Data publikacji: 2012-06-20Załączniki:

 1. SIWZ
 2. Formularz ofertowy
 3. Kosztorys ofertowy
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
 6. Projekt umowy
 7. Przedmiar robót
 8. Wykaz robót budowlanych
 9. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
 10. Oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia
 11. Wyjaśnienie treści SIWZ
 12. Protokół z sesji otwarcia ofert
 13. Powiadomienie o wyborze oferty

     
WAŻNE TELEFONY
SPRZEDAŻ DREWNA
REDAKCJA
STATYSTYKA
SZUKAJ