MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
GOSPODARKA
KULTURA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
     Remont dróg w miejscowości Rokietnica - "Wielka Wieś" i "Sobolówka" Drukuj... 

Rokietnica, 2012-04-12

RG.7013.9.12

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.7013.9.12 Nazwa zadania – Remont dróg w miejscowości Rokietnica:

  • „Wielka wieś” (dz. nr 599/2) od km 0+000 do km 0+077
  • „Wielka wieś” (dz. nr 3039) od km 0+000 do km 0+285
  • „Sobolówka” (dz. nr 740) od km 0+000 do km 0+500

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm.) Gmina Rokietnica zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego: Gmina Rokietnica

Kod Miejscowość: 37-562 Rokietnica

Telefon: (016) 622 13 91

Faks: (016) 622 13 91

adres strony internetowej: rokietnica.itl.pl/bip/

adres poczty elektronicznej: ug_rokietnica@wp.pl

Godziny urzędowania: 7:00 - 15:00

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.rokietnica.itl.pl/bip/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy w Rokietnicy, 37-562 Rokietnica 682, pok. nr 24 ). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym.  Udostępnienie specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zakres prac obejmuje:

I.                   „Wielka wieś” (dz. nr 599/2) od km 0+000 do km 0+077

  1. Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego km 0+000 - 0+077 szer. 4,0 m w ilości 308,0 m2 .
  2. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego w-wa górna, grubość po zagęszczeniu 10 cm szer. 3,20 m w km 0+000 - 0+077 w ilości 246,4 m2.
  3. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego- tłucznia kamiennego w-wa górna grubość po zagęszczeniu 15 cm szer. 3,1 m w km 0+000 -0+077 w ilości 238,7 m2.
  4. Wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej, 0-16 mm, st. III dla KR 1-2, średnia grubość w-wy po zagęszczeniu 6 cm, km 0+000 - 0+077, szer. 3,05 m w ilości 238,7 m2.
  5. Wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej, 0-12,8 mm, st. III dla KR1-2 grubość w-wy po zagęszczeniu 4 cm, km 0+000 - 0+077 szer. 3,5 m w ilości 234,85 m2.
  6. Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm obustronnie w km 0+000 - 0+077, szer. 0,50 m, gr. 15 cm w ilości 11,55 m3.

 

II.                „Wielka wieś” (dz. nr 3039) od km 0+000 do km 0+285

1.      Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego km 0+000 - 0+285 szer. 4,0 m w ilości 1140,0 m2.

2.      Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego w-wa górna, grubość po zagęszczeniu 10 cm szer. 3,20 m w km 0+000 - 0+285 w ilości 932,4 m2.

3.      Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego- tłucznia kamiennego w-wa górna grubość po zagęszczeniu 15 cm, szer. 3,1 m w km 0+000 -0+285 w ilości 904,2 m2.

4.      Wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej, 0-16 mm, st. III dla KR 1-2, średnia grubość w-wy po zagęszczeniu 6 cm, km 0+000 - 0+285, szer. 3,05 m w ilości 890,1 m2

5.      Wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej, 0-12,8 mm, st. III dla KR1-2 grubość w-wy po zagęszczeniu 4 cm, km 0+000 - 0+285, szer. 3,5 m w ilości 876,0 m2.

6.      Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm obustronnie w km 0+000-0+285, szer. 0,50 m, gr. 15 cm w ilości 42,75 m3.

7.      Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych-bezprzekładkowych(SP-04/4) w km 0+270-0+285 obustronnie w ilości 30,0 mb.

III.             „Sobolówka” (dz. nr 740) od km 0+000 do km 0+500

1.      Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV w km 0+000 - 0+500, szer. 2,0 m w ilości 1000,0 m2.

2.      Oczyszczenie warstw bitumicznych mechanicznie w km 0+000 - 0+500 w ilości 1573,6 m2.

3.      Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową w km 0+000 - 0+500 w ilości 1573,6 m2.

4.      Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo - żwirową 0-25 mm, st. III, grubość w-wy po zagęszczeniu 6 cm w km 0+000 - 0+500, szer. 3,10 m w ilości 1573,6 m2

5.      Wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej, 0-16 mm, st. III dla KR 1-2, średnia grubość w-wy po zagęszczeniu 6 cm, km 0+000 - 0+500 szer. 3,05 m w ilości 1548,8 m2.

6.      Wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej, 0-12,8 mm, st. III dla KR1-2 grubość w-wy po zagęszczeniu 4 cm, km 0+000 - 0+500, szer. 3,0 m w ilości 1524,0 m2.

7.      Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm obustronnie w km 0+000 - 0+500, szer. 0,50 m, gr. 15cm w ilości 75,0 m3.

Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót.

V. Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

45233000-9

VI. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

VII. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VIII. Termin wykonania zamówienia:

2 miesiące od daty podpisania umowy.

 

IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)         posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2)         posiadania wiedzy i doświadczenia,

3)         dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4)         sytuacji ekonomicznej i finansowej,

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

X. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp.      Nazwa kryterium        Waga  

 1                CENA                  100

XII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2012-04-27 do godz. 09:30

w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy w Rokietnicy

37-562 Rokietnica 682

/sekretariat/

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2012-04-27, o godz. 10:00

w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy w Rokietnicy

37-562 Rokietnica 682

/sala narad/

XIV. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XV. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie dotyczy.

XVI. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.

Nie dotyczy.

XVII. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Nie dotyczy.

XVIII. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

XIX. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 115168-2012. Data zamieszczenia 2012-04-12.

 

                                                                      Bożena Gmyrek

                                                             Wójt Gminy RokietnicaOsoba publikująca: Admin
Data publikacji: 2012-04-12Załączniki:

 1. SIWZ
 2. Formularz ofertowy
 3. Kosztorys ofertowy
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
 6. Projekt umowy
 7. Przedmiar robót
 8. Wykaz robót budowlanych
 9. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
 10. Oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia
 11. Wyjaśnienie treści SIWZ
 12. Protokół z sesji otwarcia ofert
 13. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 14. Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

     
WAŻNE TELEFONY
SPRZEDAŻ DREWNA
REDAKCJA
STATYSTYKA
SZUKAJ