MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
GOSPODARKA
KULTURA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
     Remont dróg w miejscowości Tapin Drukuj... 

Rokietnica, 2011-08-08

RG.5540.18.11

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.5540.18.11 Nazwa zadania – remont dróg w miejscowościach:

1.      Tapin „koło Szustra" (dz. nr 916) w km 0+000 - 0+280,

2.      Tuligłowy „zagumienna” (dz. nr 389) w km 0+000 – 0+500

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm.) Gmina Rokietnica zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego: Gmina Rokietnica

Kod Miejscowość: 37-562 Rokietnica

Telefon: (016) 622 13 91

Faks: (016) 622 13 91

adres strony internetowej: rokietnica.itl.pl/bip/

adres poczty elektronicznej: ug_rokietnica@wp.pl

Godziny urzędowania: 7:00 - 15:00

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

rokietnica.itl.pl/bip/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy w Rokietnicy, 37-562 Rokietnica 682, pok. nr 15 ). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle specyfikację za zaliczeniem pocztowym.  Udostępnienie specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Zadanie nr 1 – Remont drogi w miejscowości Tapin „koło Szustra” (dz. nr 916) w km 0+000 - 0+280

Zakres prac obejmuje:

 1. Rozebranie ścieków z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej w km 0+000 – 0+235.
 2. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (tłucznia kamiennego) w-wa górna, grubość po zagęszczeniu śr. 20 cm, szer. 4,10 m w km 0+000 – 0+235 (963,50 m2).
 3. Wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej, średnia grubość w-wy po zagęszczeniu 4 cm w km 0+000 - 0+265, szer. 4,00 m + skrzyżowanie (1236,00 m2).
 4. Wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość w-wy po zagęszczeniu 3 cm w km 0+000 - 0+265, szer. 4,00 m + skrzyżowanie (1236,00 m2).
 5. Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, szer. 0,50 m, grubości śr. 10 cm w km 0+235 – 0+280 str. lewa i w km 0+000 – 0+265 str. prawa, (15,50 m3).
 6. Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych (łupiny) w wym. 35x32/39x25 cm (dł., szer., wys.) na podsypce cementowo piaskowej w km 0+000 – 0+235.
 7. Ręczne ułożenie rurociągów drenarskich NPCW o śr. 10 cm w obsypce żwirowej w km 0+000 – 0+235.

Zadanie nr 2 – Remont drogi w miejscowości Tuligłowy „zagumienna” (dz. nr 389) w km 0+000 - 0+500

Zakres prac obejmuje:

 1. Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego w km 0+000 - 0+500, szer. 4,00 m (1395,00 m2).
 2. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego w-wa górna, grubość po zagęszczeniu 10 cm, szer. 3,10 m w km 0+000 – 0+500 (1395,30 m2).
 3. Wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej, średnia grubość w-wy po zagęszczeniu 4 cm w km 0+000 - 0+500, szer. 3,05 m (1372,50 m2).
 4. Wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość w-wy po zagęszczeniu 3 cm w km 0+000 - 0+500, szer. 3,00 m (1350,00 m2).
 5. Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, szer. 0,50 m, grubości śr. 20 cm, obustronnie w km 0+000 - 0+500 (33,75 m3).

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

45233000-9

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI. Termin wykonania zamówienia:

2 miesiące od daty podpisania umowy.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)            posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2)            posiadania wiedzy i doświadczenia,

3)            dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4)         sytuacji ekonomicznej i finansowej,

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp.       Nazwa kryterium            Waga  

 1                CENA              100           

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2011-08-24 do godz. 09:30

w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy w Rokietnicy

37-562 Rokietnica 682

/sekretariat/

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2011-08-24, o godz. 10:00

w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy w Rokietnicy

37-562 Rokietnica 682

/sala narad/                       

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie dotyczy.

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.

Nie dotyczy.

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Nie dotyczy.

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 234504-2011. Data zamieszczenia 2011-08-08.

 

                                                             ____________________________________

                                                                        Bożena Gmyrek

                                                               Wójt Gminy RokietnicaOsoba publikująca: Admin
Data publikacji: 2011-08-08Załączniki:

 1. Specyfikacja
 2. Formularz ofertowy
 3. Kosztorys ofertowy
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
 6. Projekt umowy
 7. Przedmiar robót
 8. Wykaz robót budowlanych
 9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

     
WAŻNE TELEFONY
SPRZEDAŻ DREWNA
REDAKCJA
STATYSTYKA
SZUKAJ