MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
GOSPODARKA
KULTURA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
     Zagospodarowanie centrum wsi Czelatyce i Rokietnica Wola Drukuj... 

Rokietnica, 2011-05-25

RG.5540.14.11

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.5540.14.11 Nazwa zadania: Zagospodarowanie centrum wsi Czelatyce i Rokietnica Wola.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm.) Gmina Rokietnica zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego: Gmina Rokietnica

Kod Miejscowość: 37-562 Rokietnica

Telefon: (016) 622 13 91

Faks: (016) 622 13 91

adres strony internetowej: rokietnica.itl.pl/bip/

adres poczty elektronicznej: ug_rokietnica@wp.pl

Godziny urzędowania: 7:00 - 15:00

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

rokietnica.itl.pl/bip/

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy w Rokietnicy, 37-562 Rokietnica 682, pok. nr 15 ). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym.  Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Zadanie nr 1 – Zagospodarowanie centrum wsi Czelatyce

Zakres prac obejmuje:

  1. Chodnik z kostki brukowej gr. 6 cm – 953,56 m2.
  2. Nawierzchnia jezdni + nawierzchnia parkingów z mieszanek mineralno-bitumicznych – 400,87 m2.
  3. Odwodnienie – rowy kryte z rur PCV łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm – 144,33 mb.
  4. Chodnik z kostki brukowej gr. 6 cm – 412,18 m2.
  5. Nawierzchnia parkingu z mieszanek mineralno-bitumicznych – 558,42 m2.

 

Zadanie nr 2 – zagospodarowanie centrum wsi Rokietnica Wola

Zakres prac obejmuje:

  1. Chodnik z kostki brukowej gr. 6 cm – 276,59 m2.
  2. Nawierzchnia parkingu z mieszanek mineralno-bitumicznych – 817,36 m2.
  3. Odwodnienie – ułożenie ścieków drogowych o gr. 15 cm – 144 mb.

 

Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

45233000-9, 45111200-0, 45233222-1

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI. Termin wykonania zamówienia:

4 miesiące od daty podpisania umowy.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)            posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2)            posiadania wiedzy i doświadczenia,

3)            dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4)         sytuacji ekonomicznej i finansowej,

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp.       Nazwa kryterium            Waga  

 1                CENA              100          

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2011-06-09 do godz. 09:30

w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy w Rokietnicy

37-562 Rokietnica 682

/sekretariat/

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2011-06-09, o godz. 10:00

w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy w Rokietnicy

37-562 Rokietnica 682

/sala narad/                   

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie dotyczy.

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.

Nie dotyczy.

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Nie dotyczy.

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 127776-2011. Data zamieszczenia 2011-05-25.

                                                          

                                                           Bożena Gmyrek

                                                      Wójt Gminy RokietnicaOsoba publikująca: Admin
Data publikacji: 2011-05-25Załączniki:

 1. SIWZ
 2. Formularz ofertowy
 3. Kosztorys ofertowy Czelatyce
 4. Kosztorys ofertowy Rokietnica Wola
 5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
 7. Projekt umowy
 8. Przedmiar robót Czelatyce
 9. Przedmiar robót Rokietnica Wola
 10. Wykaz robót budowlanych
 11. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
 12. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

     
WAŻNE TELEFONY
SPRZEDAŻ DREWNA
REDAKCJA
STATYSTYKA
SZUKAJ