MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
GOSPODARKA
KULTURA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
     Remont obiektu sportowego w miejscowości Rokietnica Drukuj... 

Rokietnica, 2011-05-10

RG.222.1.11

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.2222.1.11 Nazwa zadania: Remont obiektu sportowego w miejscowości Rokietnica,

 poprzez wykonanie: ogrodzeń, ciągów komunikacyjnych, i montaż trybuny.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm.) Gmina Rokietnica zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego: Gmina Rokietnica

Kod Miejscowość: 37-562 Rokietnica

Telefon: (016) 622 13 91, faks: (016) 622 13 91

adres strony internetowej: rokietnica.itl.pl/bip/

adres poczty elektronicznej: ug_rokietnica@wp.pl

Godziny urzędowania: 7:00 - 15:00

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

rokietnica.itl.pl/bip/ . Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy w Rokietnicy, 37-562 Rokietnica 682, pok. nr 15 ). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym.  Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Zakres prac obejmuje:

  1. Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska (przęsła z kątownika stalowego wypełnione siatką na słupkach stalowych w ilości 300 mb,
  2. Ogrodzenie zewnętrzne stadionu z: elementów betonowych wys. 2,0 m(wzór 48) w ilości 624 mb, + bramy przesuwne 6,0 m szt.2, furtki szt.3, 
  3. Ciągi piesze i komunikacyjne:
  • przemieszczanie i dowiezienie  mas ziemi  w ilości =  2002 m3
  • przepusty drogowe fi 60 = 2 szt.
  • Nawierzchnia z kostki brukowej gr 8 cm wraz z korytem i podbudową, krawężnikiem w ilości = 592,09 m2
  • J. w. lecz gr. 6cm w ilości = 716,20 m2
  1. Trybuna przystawna o konstrukcji stalowej na 60 miejsc (dostawa + montaż)

Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45112720-8

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI. Termin wykonania zamówienia:  - 4 miesiące od daty podpisania umowy.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

a)            posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b)            posiadania wiedzy i doświadczenia,

c)            dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d)         sytuacji ekonomicznej i finansowej,

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

VIII. Informacja na temat wadium -  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp.       Nazwa kryterium            Waga  

 1                CENA              100     

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2011-05-25 do godz. 11:30

w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Rokietnicy, 37-562 Rokietnica 682, /sekretariat/.

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert: Oferty zostaną otwarte dnia: 2011-05-25, o godz. 12:00

w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Rokietnicy, 37-562 Rokietnica 682, /sala narad/.

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie dotyczy.

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.

Nie dotyczy.

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna. - nie dotyczy.

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 107602-2011. Data zamieszczenia 2011-05-10.

 

                                                            

                                                                          Bożena Gmyrek

                                                                                            Wójt Gminy Rokietnica

Osoba publikująca: Admin
Data publikacji: 2011-05-10Załączniki:

 1. Specyfikacja
 2. Formularz ofertowy
 3. Kosztorys ofertowy
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
 6. Projekt umowy
 7. Przedmiar robót
 8. Wykaz robót budowlanych
 9. Szczegółowe specyfikacje techniczne
 10. Projekt ogrodzenia boiska
 11. Wyjaśnienie do specyfikacji
 12. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

     
WAŻNE TELEFONY
SPRZEDAŻ DREWNA
REDAKCJA
STATYSTYKA
SZUKAJ