MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
GOSPODARKA
KULTURA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
     Zadanie pn. dowóz dziecka niepełnosprawnego Drukuj... 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy  pn. „Dowóz dziecka niepełnosprawnego z terenu gminy Rokietnica do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Jarosławiu w 2011 roku”.

 

Działając zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.              z 2003r. Nr 93, poz. 873 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Wójt Gminy Rokietnica

Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy pn. „Dowóz dziecka niepełnosprawnego z terenu gminy Rokietnica do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Jarosławiu w 2011 roku”.

Zadanie to mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).

       I.            Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:     Na realizację  zadania przeznacza się kwotę 6.397,00 zł.

    II.            Zasady przyznawania dotacji:

Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie zawartej umowy  z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 93 poz. 873 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

 III.            Terminy i warunki realizacji zadania:

1)      Termin realizacji zadania ustala się od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2011r.

2)      Warunki realizacji zadania:

a)      dowóz dziecka niepełnosprawnego z terenu gminy Rokietnica z miejsca zamieszkania dziecka do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Jarosławiu           i z powrotem do miejsca zamieszkania,

b)      dowóz dziecka odbywać się może środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych,

c)      w czasie przewozu przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia stałej  i wykwalifikowanej opieki ,

IV. Termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa 30 grudnia 2010r. o godz. 10.00.

Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy Rokietnica.

Ofertę składa się na obowiązującym formularzu, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 grudnia 2005r. (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

           Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

1)      Aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia),

2)      Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok lub - w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy zadania.

 

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

1)      Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 30 grudnia 2010r. o godz. 12.00.

2)      Tryb rozpatrywania ofert przez  organ administracji samorządowej.

Po otwarciu ofert:

a)      ustala, które z ofert spełniają wymogi zawarte w ogłoszeniu,

b)      odrzuca oferty, które mimo wezwania do uzupełnienia, nie spełniają warunków określonych w ogłoszeniu i niezwłocznie zawiadamia podmioty o odrzuceniu ofert na piśmie,

c)      analizuje merytoryczną zawartość ofert,

d)     ocenia możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową,

e)      ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

f)       uwzględnia wysokość środków publicznych na realizację zadania,

g)      wybiera najkorzystniejszą ofertę i decyduje o wysokości środków przyznanych na realizację zadania Gminy.

 

3)      Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty komisja konkursowa będzie brała pod uwagę:

a)      ocenę możliwości realizacji zadania przez organizację pozarządową, podmioty przystępujące do konkursu,

b)      ocenia przedstawioną kalkulację kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

c)      uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

d)     ocenia dotychczasową współpracę podmiotu z gminą w tym staranne i terminowe wywiązanie się z umów i porozumień zawartych w ciągu ostatnich lat.

Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta.

V. Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia konkursu i w latach poprzednich

     zadań publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, w tym  

     wysokości   udzielonych dotacji:

Gmina Rokietnica na zadanie pn. „Dowóz dziecka niepełnosprawnego z terenu Gminy Rokietnica do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Jarosławiu w latach 2008- 2010 przekazała dotacje w wysokości:

1)      w roku 2010 – 6.077,00 zł

2)      w roku 2009 – 5.788,00 zł

3)      w roku 2008 – 5.069,00 zł

 

Rokietnica 07.12.2010

                                                                                       Wójt Gminy Rokietnica

                                                                                          mgr inż. Bożena GmyrekOsoba publikująca: Admin
Data publikacji: 2010-12-07     
WAŻNE TELEFONY
SPRZEDAŻ DREWNA
REDAKCJA
STATYSTYKA
SZUKAJ