MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
GOSPODARKA
KULTURA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
     Remont drogi w miejscowości Rokietnica Drukuj... 

                                               Rokietnica 03.09.2010 r.

RG – 5540/28/10

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA

 OFERTY

 

                                                                                                  

                                                                                                    STRONY

                                                                                       WG.  ROZDZIELNIKA

 

 

1.      Zamawiający: Gmina Rokietnica, 37-562 Rokietnica 682, tel./ fax.: 16 622 13 91, osoba prowadząca: Mariusz Mokrzyński

2.      Przedmiot zamówienia: w związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podst. art. 4, 

pkt. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164 poz. 1163 z zm.) o wartości netto poniżej 14 000 € proszę o złożenie oferty na – remont drogi w miejscowości Rokietnica „koło szkoły” (dz. nr 2988) w km 0+240 – 0+380.

3.      Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe.

4.      Termin wykonania: 20.09.2010 – 26.10.2010.

5.      Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu i przekazać do zamawiającego w 

formie pisemnej, lub faxem, w terminie do dnia: 13.09.2010 r, godz. 1500 w

sekretariacie Urzędu Gminy.

6.      Prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi w dniu: 14.09.2010 r

7.      Podstawą wyboru oferty będzie kryterium:

  • cena: max ilość 100 pkt.

8.      Oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie/faxem o dokonanym wyborze.

9.      Wykonawca który złoży najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany do podpisania 

umowy w terminie do 5 dni od daty otrzymania informacji.

 

 

 

 

 

                                                                Podpis  zamawiającego……………………

 

 

 

W załączeniu – formularz ofertowy + przedmiar robót

 

 

 

……………………………………………………….                            

(nazwa, adres lub pieczątka wykonawcy, tel./fax)

                                                                                      …………………….dnia ...........

 

 

 

 

 

O F E R T A

 

Odpowiadając na zaproszenie przez Gminę Rokietnica do złożenia oferty –

oferuję wykonanie zamówienia - remont drogi w miejscowości Rokietnica „koło szkoły” (dz. nr 2988) w km 0+240 – 0+380

 

1.      Składamy niniejszą ofertę za cenę:

- netto: …………………………………

 

- podatek VAT: …..……………………

 

-brutto: …………………………………

słownie: ........................................................................................................................................

 

2.      Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty zamówienia.

 

3.      Termin wykonania zamówienia: ……………………………………

 

4.      Okres gwarancji: …………………………………

 

5.      Termin płatności faktury:……………………………

 

6.      Integralną częścią oferty są:

 

    -  …………………………………………………….

 

    -  …………………………………………………….

   

 

 

 

 

                                                                                          …………………………..

                                                                                           WYKONAWCA (podpis)

 

 

 

PRZEDMIAR ROBÓT

na wykonanie remontu drogi gminnej

Rokietnica "koło szkoły (dz. nr 2988) w km 0+240 - 0+380

 

 

 

 

 

Lp.

Numer
SST

Wyszczególnienie robót
wraz z obmiarem i lokalizacją

Jed.

Ilość
jednostek

1

2

3

4

5

 

D.04.00.00

PODBUDOWY-Kod CPV-45233000-9

 

 

 

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zgęszczeniem podłoża

 

1

D.04.01.01

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w km 0+240 - 0+380, szer. 3,5 m
F=140*3,5

m2

490,00

 

D.04.07.00

Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych

2

D.04.07.01

Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej,grubość w-wy po zagęszczeniu 8cm w km 0+240 - 0+380, szer. 2,6 m
F=140*2,6

m2

364,00

 

D.05.00.00

NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9

 

 

 

D.05.03.05

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

 

 

3

D.05.03.05

Wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej, średnia grubość w-wy po zagęszczeniu 4 cm w km 0+240 -0+380, szer. 2,55 m
F=140*2,55+10*5

m2

407,00

4

D.05.03.05

Wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość w-wy po zagęszczeniu 3 cm w km 0+240 - 0+380, szer. 2,5 m
F=140*2,5+10*5

m2

400,00

4.1

D.05.03.05

Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę ścieralną w km 0+240 - 0+380, szer. 2,5 m
F=140*2,5+10*5

m2

400,00

4.2

D.05.03.05

Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową szybkorozpadową w km 0+240 - 0+380, szer. 2,5 m
F=140*2,5+10*5

m2

400,00

 

D.06.00.00

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE-Kod CPV 45233000-9

 

 

 

D.06.01.10

Remont poboczy

 

 

5

D.06.01.10

Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31mm, szer. 0,5 m obustronnie w km 0+240 - 0+380, śr. gr. 15 cm
V=140*0,5*0,15*2

m3

21,00Osoba publikująca: Admin
Data publikacji: 2010-09-03Załączniki:

 1. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

     
WAŻNE TELEFONY
SPRZEDAŻ DREWNA
REDAKCJA
STATYSTYKA
SZUKAJ