MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
GOSPODARKA
KULTURA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
     Sprzedaż - nieruchomości Drukuj... 

                                                                                                     Rokietnica 25.08.2010 r.

RG – 72241/1/10

 

Wójt Gminy Rokietnica

Działając na podstawie uchwały Rady Gminy Rokietnica nr XXXVIII/172/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 litera „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. l oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108).

Ogłasza III przetarg (ustny) nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy.
Przedmiotem przetargu są niżej wymienione nieruchomość, które były wyszczególnione w wykazie z dnia 04.03.2009 r.

L.p

 

Nr dz.

 

KW

 

Pow.

 

Położenie

 

Wadium

 

Cena
wywoław.

 

Przezn. w
MPO

 

Termin
zagosp.

 

Opis
nieruchomości

 

1.

 

101/7, 103/2, 1096

KW 91640

0,34 ha

Czelatyce

4 500 zł

46 295,78 zł + 22 % VAT

brak

Po podpisaniu aktu notarialnego

Nieruchomość z dostępem do drogi gminnej, zabudowana budynkiem mieszkalno-inwentarskim oraz trzema budynkami gospodarczymi. W SUiKZP Gminy Rokietnica położona w konturze obszary zabudowy mieszkaniowej i usług.

2.

316/18

KW 91640

0,36 ha

Czelatyce

200,00 zł

1 782,78 zł

brak

Po podpisaniu aktu notarialnego

Działka bez dostępu do drogi, użytkowana rolniczo. W SUiKZP Gminy Rokietnica położona w konturze obszary upraw rolnych i sadowniczych.

-          Nieruchomości nie są obciążone i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.

-          III przetarg (ustny) na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się dnia 28.09.2010 r. godz. 1000 w Urzędzie Gminy Rokietnica /sala narad/.

-          I i II przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości przeprowadzone zostały w dniach: 11.05.2010 r. i 16.07.2010 r.

-          Wadium należy wpłacić do kasy Urzędu Gminy Rokietnica w gotówce lub przelewem na konto nr 51 9091 0009 2001 0000 1502 0004 Bank Spółdzielczy w Chłopicach, oddz. w Rokietnicy w terminie do dnia 24.09.2010 r.                                                                                                                          

-          Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia.

-          Wadium pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.                                                     

-          W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie, miejscu i formie wyznaczonej w ogłoszeniu o przetargu oraz spełniające inne warunki podane w ogłoszeniu o przetargu.

-          Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu powinny posiadać dokument tożsamości, przedstawiciele osób prawnych przystępujących do przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości, upoważnienie do reprezentowania tej osoby prawnej na przetargu oraz przedłożyć komisji przetargowej aktualny wypis z właściwego rejestru handlowego potwierdzającego status firmy.

-          Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

  1. Żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą.
  2. Uczestnik przetargu, który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy.
  3. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

-          Osoba ustalona kandydatem na nabywcę nieruchomości zostanie zawiadomiona o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w terminie do 21 dni od daty przeprowadzenia przetargu.

-          Koszty związane z sporządzeniem aktu notarialnego ponosi nabywca.

-          Organizator przetargu bez podania przyczyn może odstąpić od przeprowadzenia przetargu do chwili jego rozpoczęcia.

 

Szczegółowych informacji o nieruchomości i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Rokietnica pok. Nr 15 tel. (16) 6221391.                                        

Osoba publikująca: Admin
Data publikacji: 2010-08-25     
WAŻNE TELEFONY
SPRZEDAŻ DREWNA
REDAKCJA
STATYSTYKA
SZUKAJ