MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
GOSPODARKA
KULTURA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
     Sprzedaż nieruchomości Drukuj... 

                                                                                                     Rokietnica 04.08.2010 r.

RG – 72241/7/10

 

 

Wójt Gminy Rokietnica

 

Działając na podstawie uchwały Rady Gminy Rokietnica nr XLI/179/2010 z dnia 30 marca 2010 r., XLIII/191/2010 z dnia 31 maja 2010 r., XLI/184/2010 z dnia 30 marca 2010r. oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 litera „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. l oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108).

Ogłasza I przetarg (ustny) nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Rokietnica.
Przedmiotem przetargu są niżej wymienione nieruchomość, które były wyszczególnione w wykazie z dnia 06.07.2010 r.

L.p

 

Nr dz.

 

KW

 

Pow.

 

Położenie

 

Wadium

 

Cena
wywoław.

 

Przezn. w
MPO

 

Termin
zagosp.

 

Opis
nieruchomości

 

1.

 

91/12

KW 91640

0,09 ha

Czelatyce

150,00 zł

1 446,00 zł

brak

Po podpisaniu aktu notarialnego

Działka w kształcie prostokąta z dostępem do drogi gminnej. W SUiKZP Gminy Rokietnica położona w konturze obszary upraw rolnych i sadowniczych.

2.

1027/18

KW 94922

1,26 ha

Rokietnica

2 000,00 zł

19 205,00 zł

brak

Po podpisaniu aktu notarialnego

Działka w kształcie trapezu z dostępem do drogi gminnej. W SUiKZP Gminy Rokietnica położona w konturze obszary upraw rolnych i sadowniczych.

3.

1068/1

KW 94922

0,08 ha

Rokietnica

130,00 zł

1 398,00 zł

brak

Po podpisaniu aktu notarialnego

Działka w kształcie trapezu, bez dostępu do drogi. W SUiKZP Gminy Rokietnica położona w konturze obszary upraw rolnych i sadowniczych.

4.

1068/5

KW 94922

0,03 ha

Rokietnica

60,00 zł

624,00 zł

brak

Po podpisaniu aktu notarialnego

Działka w kształcie kwadratu, bez dostępu do drogi. W SUiKZP Gminy Rokietnica położona w konturze obszary upraw rolnych i sadowniczych.

5.

1112/1

KW 94922

0,14 ha

Rokietnica

2 000,00 zł

20 775,00 zł + 22 % VAT

brak

Po podpisaniu aktu notarialnego

Działka w kształcie prostokąta z dostępem do drogi powiatowej. W SUiKZP Gminy Rokietnica położona w konturze obszary zabudowy mieszkaniowej i usług.

6.

1200/8

KW 94922

0,24 ha

Rokietnica

300,00 zł

3 246,00 zł

brak

Po podpisaniu aktu notarialnego

Działka w kształcie prostokąta z dostępem do drogi gminnej. W SUiKZP Gminy Rokietnica położona w konturze obszary upraw rolnych i sadowniczych.

7.

1207/4

KW 94922

0,25 ha

Rokietnica

1 000,00 zł

9 773,00 zł

brak

Po podpisaniu aktu notarialnego

Działka w kształcie prostokąta z dostępem do drogi powiatowej. W SUiKZP Gminy Rokietnica położona w konturze obszary upraw rolnych i sadowniczych.

8.

2474/11

KW 94922

0,82 ha

Rokietnica

1 200,00 zł

11 785,00 zł

brak

Po podpisaniu aktu notarialnego

Działka o nieregularnym kształcie z dostępem do drogi gminnej. W SUiKZP Gminy Rokietnica położona w konturze obszary upraw rolnych i sadowniczych.

9.

2478/1

KW 94922

0,38 ha

Rokietnica

500,00 zł

4 865,00 zł

brak

Po podpisaniu aktu notarialnego

Działka w kształcie trapezu z dostępem do drogi gminnej. W SUiKZP Gminy Rokietnica położona w konturze obszary upraw rolnych i sadowniczych.

10.

2478/3

KW 94922

0,58 ha

Rokietnica

800,00 zł

8 425,00 zł

brak

Po podpisaniu aktu notarialnego

Działka o nieregularnym kształcie z dostępem do drogi gminnej. W SUiKZP Gminy Rokietnica położona w konturze obszary upraw rolnych i sadowniczych.

11.

2478/4

KW 94922

0,66 ha

Rokietnica

1 000,00 zł

9 545,00 zł

brak

Po podpisaniu aktu notarialnego

Działka w kształcie kwadratu z dostępem do drogi gminnej. W SUiKZP Gminy Rokietnica położona w konturze obszary upraw rolnych i sadowniczych.

12.

2934/8

KW 94922

0,44 ha

Rokietnica

600,00 zł

6 025,00 zł

brak

Po podpisaniu aktu notarialnego

Działka w kształcie prostokąta z dostępem do drogi gminnej. W SUiKZP Gminy Rokietnica położona w konturze obszary upraw rolnych i sadowniczych.

13.

950

Brak

0,32 ha

Tuligłowy

350,00 zł

3 505,00 zł

brak

Po podpisaniu aktu notarialnego

Działka w kształcie prostokąta, bez dostępu do drogi. W SUiKZP Gminy Rokietnica położona w konturze obszary upraw rolnych i sadowniczych z możliwością zalesienia.

 

-          Nieruchomości nie są obciążone i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.

-          Przetarg (ustny) na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się dnia 06.09.2010 r. godz. 1000 w Urzędzie Gminy Rokietnica /sala narad/.

-          Wadium należy wpłacić do kasy Urzędu Gminy Rokietnica w gotówce lub przelewem na konto nr 51 9091 0009 2001 0000 1502 0004 Bank Spółdzielczy w Chłopicach, oddz. w Rokietnicy w terminie do dnia 02.09.2010 r.                                                                                                                           

-          Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia.

-          Wadium pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.                                                      

-          W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie, miejscu i formie wyznaczonej w ogłoszeniu o przetargu oraz spełniające inne warunki podane w ogłoszeniu o przetargu.

-          Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu powinny posiadać dokument tożsamości, przedstawiciele osób prawnych przystępujących do przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości, upoważnienie do reprezentowania tej osoby prawnej na przetargu oraz przedłożyć komisji przetargowej aktualny wypis z właściwego rejestru handlowego potwierdzającego status firmy.

-          Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

  1. Żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą.
  2. Uczestnik przetargu, który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy.
  3. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

-          Osoba ustalona kandydatem na nabywcę nieruchomości zostanie zawiadomiona o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w terminie do 21 dni od daty przeprowadzenia przetargu.

-          Koszty związane z sporządzeniem aktu notarialnego ponosi nabywca.

-          Organizator przetargu bez podania przyczyn może odstąpić od przeprowadzenia przetargu do chwili jego rozpoczęcia.

 

Szczegółowych informacji o nieruchomości i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Rokietnica pok. Nr 15 tel. (16) 6221391.                                             

Osoba publikująca: Admin
Data publikacji: 2010-08-04Załączniki:

 1. Powiadomienie o odwołaniu przetargu
 2. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

     
WAŻNE TELEFONY
SPRZEDAŻ DREWNA
REDAKCJA
STATYSTYKA
SZUKAJ