MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
GOSPODARKA
KULTURA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
     Wyjaśnienia treści SIWZ Drukuj... 

Rokietnica, 2010-04-13

RG - 5540/13/10

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG - 5540/13/10. Nazwa zadania:

Odwodnienie drogi gminnej „koło Szustra” (dz. nr 916) w m. Tapin

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

  1. Do umocnienia dna rowu należy użyć elementów prefabrykowanych – korytek  grubości 15 cm, szerokości 50 cm, długości 50 lub 60 cm o przekroju półokrągłym.
  2. Do umocnienia skarp należy użyć płyt ażurowych betonowych o grubości 10 cm. 

 

Wyjaśnienia

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

                                                              ____________________________________

                                                                                   Bożena Gmyrek

                                                                            Wójt Gminy RokietnicaOsoba publikująca: Admin
Data publikacji: 2010-04-13     
WAŻNE TELEFONY
SPRZEDAŻ DREWNA
REDAKCJA
STATYSTYKA
SZUKAJ