MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
GOSPODARKA
KULTURA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
     Odwodnienie drogi gminnej Drukuj... 

Rokietnica, 2010-04-06

RG – 5540/13/10

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG - 5540/13/10. Nazwa zadania:

Odwodnienie drogi gminnej „koło Szustra” (dz. nr 916) w m. Tapin

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p. zm.) Gmina Rokietnica zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego:          Gmina Rokietnica

Kod Miejscowość:     37-562 Rokietnica

Telefon:          016 6221391

Faks:   016 6221391

adres strony internetowej: www.rokietnica.itl.pl/bip/

adres poczty elektronicznej: ug_rokietnica@wp.pl

Godziny urzędowania:           7:00 - 15:00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www. rokietnica.itl.pl/bip/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy w Rokietnicy, 37-562 Rokietnica 682, pok. nr 15). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym.  Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Zakres prac obejmuje:

  1. Umocnienie dna rowu elementami prefabrykowanymi korytkowymi grubości 20 cm, ułożonymi na podsypce cem.-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, na długości 115 mb.
  2. Umocnienie skarp płytami ażurowymi z wypełnieniem wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawą, podsypka piaskowa gr. 5 cm (ilość 172,5 m2).

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

45233000-9

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

1 miesiąc od daty podpisania umowy.

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)         posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2)         posiadania wiedzy i doświadczenia,

3)         dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4)         sytuacji ekonomicznej i finansowej,

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp.      Nazwa kryterium        Waga  

1                   CENA                100    

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2010-04-21 do godz. 09:30

w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy Rokietnica

37-562 Rokietnica 682

/sekretariat/

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-04-21, o godz. 10:00

w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy Rokietnica

37-562 Rokietnica 682

/sala narad/

 

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie dotyczy.

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy.

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Nie dotyczy.

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 94754 – 2010. Data zamieszczenia 2010-04-06

 

 

 

                                                                 ____________________________________

                                                                                     Bożena Gmyrek       

                                                                              Wójt Gminy RokietnicaOsoba publikująca: Admin
Data publikacji: 2010-04-06Załączniki:

 1. Specyfikacja
 2. Formularz ofertowy
 3. Kosztorys ofertowy
 4. Projekt umowy
 5. Przedmiar robót
 6. Oświadczenie o spełnieniu warunków
 7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
 8. Wykaz wykonanych robót
 9. Wyjaśnienie treści SIWZ
 10. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

     
WAŻNE TELEFONY
SPRZEDAŻ DREWNA
REDAKCJA
STATYSTYKA
SZUKAJ