MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
GOSPODARKA
KULTURA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
     Budowa Kaplicy Cmentarnej w miejscowości Rokietnica Drukuj... 

Rokietnica, 2010-03-17

RG - 2222/1/10

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG - 2222/1/10. Nazwa zadania:  Budynek kaplicy cmentarnej z infrastrukturą towarzyszącą.

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p.zm) Gmina Rokietnica zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Rokietnica, 37-562 Rokietnica 682

www. rokietnica.itl.pl/bip/

e-mail: ug_rokietnica@wp.pl

pn. - pt. 7:00 - 15:00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www: rokietnica.itl.pl/bip/

 

Na wniosek Wykonawcy: „Specyfikację istotnych warunków zamówienia” można uzyskać: Urząd Gminy w Rokietnicy, 37-562 Rokietnica 682 /pok. nr 15/ nieodpłatnie.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: „Budynek kaplicy cmentarnej z infrastrukturą towarzyszącą.

Zakres prac obejmuje:

1. roboty ziemne

2. fundamenty budynku

3. ściany murowane, słupy, wieńce, płyty żelbetowe

4. dach konstrukcja drewniana, pokrycie i obróbki blacharskie

5. tynki wewnętrzne, malowanie

6. podłoża i posadzki

7. stolarka okienna i drzwiowa

8. ocieplenie, elewacja budynku

9. płyta odbojowa + schody

10. roboty zewnętrzne

11. roboty elektryczne: wewnętrzne i przyłącz policznikowy i oświetlenie zewnętrzne

12. roboty wod.-kan.: instalacje wewnętrzne, przyłącza, zbiornik na ścieki sanitarne.

13. komora chłodnicza

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV

 

Główny przedmiot CPV – 45200000-9

#48

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

6 miesiące od podpisania umowy.

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.     O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 

1.1   Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

1.2   Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

1.3   Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

1.4   Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

2.   Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

 

2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2.2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

 

3.     Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów.

 

VIII. Informacja na temat wadium:

  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium - Cena                                                 

   Waga - 100 %

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2010-04-08 do godz. godz. 10:30

w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Rokietnicy

37-562 Rokietnica 682

/sekretariat/

 

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-04-08, o godz. godz. 11:00

w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Rokietnicy

37-562 Rokietnica 682, /sala narad/

 

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2010-05-08

                          

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie dotyczy.

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy.

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Nie dotyczy.

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

 

 

 

 

____________________________________

Bożena Gmyrek

Wójt Gminy RokietnicaOsoba publikująca: Admin
Data publikacji: 2010-03-17Załączniki:

 1. Przedmiar robót - zbiornik bezodpływowy
 2. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej
 3. Specyfikacja
 4. Przedmiar robót - roboty budowlane
 5. Przedmiar robót - przyłącz wodociągowy i kanalizacyjny
 6. Przedmiar robót - roboty sanitarne
 7. Formularz ofertowy
 8. Projekt umowy
 9. Przedmiar robót - instalacja elektryczna
 10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

     
WAŻNE TELEFONY
SPRZEDAŻ DREWNA
REDAKCJA
STATYSTYKA
SZUKAJ