MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
GOSPODARKA
KULTURA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nr pozycji 72
Nazwa pozycji Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Rokietnica
Opis Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Rokietnica
Data publikacji 2014-11-04
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Ogłoszenie o zamówieniu - portal licytacji
 3. Wzór informacji o przynależności do grupy kapitałowej
 4. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
 5. Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
 6. Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
 7. Wzór wykazu dostaw
 8. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii
 9. Projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej
 10. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii
 11. Wyjaśnienie treści SIWZ
 12. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Osoba, która stworzyła pozycje:   Admin 
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 


     
WAŻNE TELEFONY
SPRZEDAŻ DREWNA
REDAKCJA
STATYSTYKA
SZUKAJ