MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
GOSPODARKA
KULTURA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nr pozycji 79
Nazwa pozycji Budowa budynku Centrum Rehabilitacji w miejscowości Rokietnica
Opis Budowa budynku Centrum Rehabilitacji w miejscowości Rokietnica

Załącznik -PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY
Data publikacji 2014-07-10
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy
 4. Przedmiar robót
 5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
 7. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
 8. Projekt umowy
 9. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
 10. Oświadczenie, że osoby posiadają wymagane uprawnienia
 11. Przedmiar - roboty budowlane
 12. Przedmiar - roboty instalacyjne
 13. Przedmiar - roboty elektryczne
 14. Projekt architektoniczno budowlany umieszczony jest wyżej w opisie
 15. Zapytania - odpowiedzi
 16. Wyjaśnienie treści siwz
 17. Protokół z sesji otwarcia ofert

Osoba, która stworzyła pozycje:   Admin 
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 


     
WAŻNE TELEFONY
SPRZEDAŻ DREWNA
REDAKCJA
STATYSTYKA
SZUKAJ