MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
GOSPODARKA
KULTURA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nr pozycji 42
Nazwa pozycji Oświetlenie boiska sportowego i grzybka tanecznego w Rokietnicy
Opis Oświetlenie boiska sportowego i grzybka tanecznego w Rokietnicy
Data publikacji 2013-03-06
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Przedmiar robót
 4. Formularz ofertowy
 5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
 7. Projekt umowy
 8. Oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia
 9. Projekt oświetlenia
 10. Protokół z sesji otwarcia ofert
 11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Osoba, która stworzyła pozycje:   Admin 
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 


     
WAŻNE TELEFONY
SPRZEDAŻ DREWNA
REDAKCJA
STATYSTYKA
SZUKAJ