MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
GOSPODARKA
KULTURA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nr pozycji 71
Nazwa pozycji Oświetlenie uliczne
Opis

                                               Rokietnica 02.01.2012 r.

RG.7021.1.12

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA

 OFERTY

 

                                                                                                  

 

1.      Zamawiający: Gmina Rokietnica, 37-562 Rokietnica 682, tel./ fax.: 16 622 13 91, osoba prowadząca: Mariusz Mokrzyński

2.      Przedmiot zamówienia: w związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podst. art. 4, 

pkt. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164 poz. 1163 z zm.) o wartości netto poniżej 14 000 € proszę o złożenie oferty na świadczenie usługi w zakresie konserwacji i obsługi urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Rokietnica.

3.      Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe.

4.      Termin wykonania: 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r.

5.      Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu i przekazać do zamawiającego w 

formie pisemnej, lub faxem, w terminie do dnia: 10.01.2012 r, godz. 1000 w

sekretariacie Urzędu Gminy w Rokietnicy.

6.      Prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi w dniu: 10.01.2012 r

7.      Podstawą wyboru oferty będzie kryterium:

  • cena: max ilość 100 pkt.

8.      W ofercie należy podać stawkę za konserwację i obsługę jednego punktu świetlnego, miesięczna wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie iloczynem liczby konserwowanych punktów i stawki za jeden punkt oświetleniowy.

9.      Oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie/faxem o dokonanym wyborze.

10.  Wykonawca który złoży najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany do podpisania 

umowy w terminie do 5 dni od daty otrzymania informacji.

 

 

                                                         Wójt Gminy Rokietnica

                                                              Bożena Gmyrek

 

 

W załączeniu – wykaz punktów oświetleniowych

Data publikacji 2012-01-02
 
Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Wykaz punktów oświetleniowych

Osoba, która stworzyła pozycje:   Admin 
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 


     
WAŻNE TELEFONY
SPRZEDAŻ DREWNA
REDAKCJA
STATYSTYKA
SZUKAJ