MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
GOSPODARKA
KULTURA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nr pozycji 94
Nazwa pozycji Sprzedaż nieruchomości
Opis

                                                                                                     Rokietnica 19.04.2011 r.

RG.72241.7.10

 

 

Wójt Gminy Rokietnica

 

Działając na podstawie uchwały Rady Gminy Rokietnica nr XLIII/191/2010 z dnia 31 maja 2010 r. i XLI/184/2010 z dnia 30 marca 2010 r. oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 litera „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. l oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108).

Ogłasza IV przetarg (ustny) nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Rokietnica.
Przedmiotem przetargu są niżej wymienione nieruchomość, które były wyszczególnione w wykazie z dnia 06.07.2010 r.

L.p

 

Nr dz.

 

KW

 

Pow.

 

Położenie

 

Wadium

 

Cena
wywoław.

 

Przezn. w
MPO

 

Termin
zagosp.

 

Opis
nieruchomości

 

1.

1068/1

KW 94922

0,08 ha

Rokietnica

60,00 zł

619,00 zł

brak

Po podpisaniu aktu notarialnego

Działka w kształcie trapezu, bez dostępu do drogi. W SUiKZP Gminy Rokietnica położona w konturze obszary upraw rolnych i sadowniczych.

2.

1068/5

KW 94922

0,03 ha

Rokietnica

20,00 zł

191,00 zł

brak

Po podpisaniu aktu notarialnego

Działka w kształcie kwadratu, bez dostępu do drogi. W SUiKZP Gminy Rokietnica położona w konturze obszary upraw rolnych i sadowniczych.

3.

1200/8

KW 94922

0,24 ha

Rokietnica

150,00 zł

1 481,00 zł

brak

Po podpisaniu aktu notarialnego

Działka w kształcie prostokąta z dostępem do drogi gminnej. W SUiKZP Gminy Rokietnica położona w konturze obszary upraw rolnych i sadowniczych.

4.

1207/4

KW 94922

0,25 ha

Rokietnica

450,00 zł

4 734,00 zł

brak

Po podpisaniu aktu notarialnego

Działka w kształcie prostokąta z dostępem do drogi powiatowej. W SUiKZP Gminy Rokietnica położona w konturze obszary upraw rolnych i sadowniczych.

5.

950

Brak

0,32 ha

Tuligłowy

70,00 zł

724,00 zł

brak

Po podpisaniu aktu notarialnego

Działka w kształcie prostokąta, bez dostępu do drogi. W SUiKZP Gminy Rokietnica położona w konturze obszary upraw rolnych i sadowniczych z możliwością zalesienia.

 

·        Nieruchomości nie są obciążone i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.

·        Przetarg (ustny) na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się dnia 20.05.2011 r. godz. 1000 w Urzędzie Gminy Rokietnica /sala narad/.

·        I przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości przeprowadzony został w dniu 06.09.2010 r. , II przetarg przeprowadzony został w dniu 30.11.2010 r., III przetarg przeprowadzony został w dniu 14.02.2011 r.

·        Wadium należy wpłacić do kasy Urzędu Gminy Rokietnica w gotówce lub przelewem na konto nr 51 9091 0009 2001 0000 1502 0004 Bank Spółdzielczy w Chłopicach, oddz. w Rokietnicy w terminie do dnia 16.05.2011 r.                                                                                                                           

·        Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia.

·        Wadium pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.                                                     

·        W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie, miejscu i formie wyznaczonej w ogłoszeniu o przetargu oraz spełniające inne warunki podane w ogłoszeniu o przetargu.

·        Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu powinny posiadać dokument tożsamości, przedstawiciele osób prawnych przystępujących do przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości, upoważnienie do reprezentowania tej osoby prawnej na przetargu oraz przedłożyć komisji przetargowej aktualny wypis z właściwego rejestru handlowego potwierdzającego status firmy.

·        Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

-         Żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą,

-         Uczestnik przetargu, który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy,

-         Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

·        Osoba ustalona kandydatem na nabywcę nieruchomości zostanie zawiadomiona o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w terminie do 21 dni od daty przeprowadzenia przetargu.

·        Koszty związane z sporządzeniem aktu notarialnego ponosi nabywca.

·        Organizator przetargu bez podania przyczyn może odstąpić od przeprowadzenia przetargu do chwili jego rozpoczęcia.

Szczegółowych informacji o nieruchomości i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Rokietnica pok. Nr 15 tel. (16) 6221391.                                             

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.      Tablica ogłoszeń w U.G. Rokietnica.

2.      Strona internetowa U.G. Rokietnica.

3.      A/a.

Data publikacji 2011-04-19
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

Osoba, która stworzyła pozycje:   Admin 
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 


     
WAŻNE TELEFONY
SPRZEDAŻ DREWNA
REDAKCJA
STATYSTYKA
SZUKAJ