MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
Wójt
Zarządzenia
Sekretarz
Sprawozdania Rb za 2017 rok
Sprawozdania Rb za 2018 rok
Skarbnik
Sprawozdania Rb za 2016 rok
Sprawozdania Rb za 2015 rok
Sprawozdania Rb za 2014 rok
Sprawozdania Rb za 2013 rok
Sprawozdania Rb za 2012 rok
Sprawozdania Rb za 2011 rok
Sprawozdania Rb za 2010 rok
Sprawozdania Rb za 2009 rok
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
GOSPODARKA
KULTURA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    Wójt
Liczba odwiedzin kategorii: 3243 
 

mgr Witold Szajny – Wójt Gminy Rokietnica

tel. 16 622 13 78

1.       Kierownikiem Urzędu jest Wójt.

2.       Wójt kieruje Urzędem przy pomocy Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy (główny księgowy budżetu) oraz kierowników jednostek administracyjnych.

3.       Wójt może powierzyć prowadzenie spraw w swoim mieniu Sekretarzowi Gminy lub kierownikowi referatu.

4.       Kierownicy komórek organizacyjnych zajmują kierownicze stanowiska w Urzędzie na podstawie umowy o prace i ponoszą odpowiedzialność za terminowe

      i zgodne z przepisami prawa załatwianie spraw należących do ich zajęć.

Do wyłącznych kompetencji Wójta należy:

1.       Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz.

2.       Przedkładanie Radzie Gminy projektów uchwał.

3.       Określenie sposobu wykonywania uchwał.

4.       Gospodarowanie mieniem komunalnym.

5.       Wykonywanie budżetu.

6.       Zatrudnienie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych..

7.       Zaciąganie zobowiązań mających pokrycie w ustalonym w uchwale budżetowej kwotach wydatków w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy.

8.       Dokonywanie wydatków budżetowych.

9.       Zgłaszanie propozycji zmian w budżecie Gminy.

10.    Dysponowanie rezerwami budżetu Gminy.

11.    Blokowanie środków budżetowych w przypadkach określonych w ustawach.

12.    Emitowanie papierów wartościowych w ramach upoważnień udzielanych przez Organ Gminy.

13.    Wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej.

14.    Podejmowanie decyzji majątkowych dotyczących zwykłego zarządu mieniem w obowiązującym trybie.

15.    Podejmowanie innych decyzji należących do kompetencji Urzędu, podpisywanie pism i dokumentów wychodzących na zewnątrz Urzędu.

16.    Nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

17.    Upoważnianie pracowników Urzędu do podejmowania w imieniu Wójta Gminy decyzji.

18.    Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

19.    Zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników Urzędu.

20.    Ogłaszanie budżetu Gminy.

21.    Wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Gminy.

22.    Sprawowanie zwierzchniej funkcji nad Gminnym Zespołem Reagowania w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof.

23.    Składanie Radzie Gminy okresowych sprawozdań z realizacji zadań Urzędu oraz informacji o swojej pracy pomiędzy sesjami Rady.

 


     
WAŻNE TELEFONY
SPRZEDAŻ DREWNA
REDAKCJA
STATYSTYKA
SZUKAJ